Aksie van die burgerlike samelewing: Saam die toekoms in met Afrikaans

MOSIE: VERANDERING VAN SKEDULE 1, DEEL E VAN DIE AKTE VAN DIE AFRIKAANSE TAALRAAD

 

A: MOTIVERING VIR MOSIE

 

1. Motivering vir die Mosie

 

Die ATR se Akte moet aangepas word om aan die vereistes van artikel 30 van die inkomstebelastingwet no. 58 van 1962 (die Belastingwet) te voldoen. Dit sal die ATR in staat stel om as ʼn Openbare Welsynsorganisasie (OWO) artikel 18-sertifikate aan befondsers en donateurs uit te reik.

 

B: TEKS VAN MOSIE

 

 

Skedule 1, Deel E van die Akte word in sy geheel deur die volgende teks vervang:

 

 

Skedule 1 – Oprigting en Aard van Maatskappy

 

 

DEEL E

(Bepalings wat voorsiening maak vir die vereistes van ʼn openbare welsynsorganisasie (OWO) soos in artikel 30 (3) van die Inkomstebelastingwet No. 58 van 1962 (die Inkomstebelastingwet) uiteengesit word.)

Hiermee word bepaal dat:

  • die aktiwiteite van die maatskappy sonder winsoogmerk en met ’n altruïstiese of filantropiese bedoeling uitgevoer word.
  • geen aktiwiteit regstreeks of onregstreeks die ekonomiese eiebelang van enige fiduciarius of werknemer van die organisasie sal bevorder buiten deur middel van redelike vergoeding nie.
  • die maatskappy nie sal deelneem aan, of willens en wetens toelaat, of willens en wetens toegelaat het dat dit gebruik word as deel van enige transaksie, operasie of skema waarvan die enigste of hoofdoelwit is om die aanspreeklikheid vir enige belasting, reg of heffing te verminder, uit te stel of vermy wat, indien dit nie vir sodanige transaksie, operasie of skema was nie, betaalbaar sou wees of betaalbaar sou word deur enige persoon ingevolge hierdie Wet of enige ander Wet wat deur die Kommissaris administreer word;
  • geen hulpbronne regstreeks of onregstreeks gebruik sal word om enige politieke party te ondersteun, bevorder of teen te staan nie.
  • geen vergoeding wat buitensporig is aan enige werknemer, ampsdraer, lid of ander persoon betaal sal word nie, met inagneming van wat gewoonlik as redelik beskou word in die sektor en met betrekking tot die diens wat gelewer word, en nie enige persoon ekonomies bevoordeel het en sal bevoordeel op ’n manier wat nie met sy oogmerke ooreenstem nie.
  • geen skenking aanvaar sal word wat op aandrang van die skenker herroep kan word om ander redes as ’n wesenlike versuim om aan die aangewese doeleindes en voorwaardes van sodanige skenking te voldoen nie, insluitend enige wanvoorstelling ten opsigte van die belastingaftrekbaarheid daarvan ingevolge artikel 18A: met dien verstande dat ’n skenker(anders as ’n skenker wat ’n goedgekeurde openbare weldaadorganisasie is, of ’n instelling, raad of liggaam wat ingevolge artikel 10(1)(cA)(i) van belasting vrygestel word, waarvan die enigste of hoofoogmerk is om enige openbare welsynsaktiwiteit uit te voer) nie enige voorwaardes mag stel wat sodanige skenker of enige verbonde persoon ten opsigte van sodanige skenker in staat sal stel om regstreekse of onregstreekse voordeel uit die aanwending van sodanige skenking te trek nie.

Aanvaar u die mosie ?