Die Dameskring

`n Organisasie vir Afrikaanse Christenvroue

“Geïnspireerde Afrikaanssprekende Christenvroue maak as leiers ‘n verskil in hul gemeenskappe en in die breër Suid-Afrika” Die Dameskring is ‘n kultuur-organisasie vir Afrikaanssprekende Christenvroue. Dit word gekenmerk deur ‘n buitengewone geborgenheid onder die lede.

Vergaderings vind maandeliks op vasgestelde tye, plaas. Tydens hierdie vergaderings word aktuele onderwerpe aangespreek sodat lede voortdurend toegerus word om as leiers ‘n verskil te maak in hul gemeenskappe en in die breër Suid-Afrika. Gebiedskonferensies vind twee jaarliks plaas, waar taksake bespreek word en bekwame sprekers lede opnuut inspireer om interafhanklik van mekaar te funksioneer. Lede word toegerus om buite hul eie grense te dink en hulle word aangespoor tot die vrystelling van kreatiewe energie. ‘n Damesberaad vind elke tweede jaar plaas. Afgevaardigdes en waarnemers van 165 takke vergader dan om besprekings te voer en toerusting te ontvang om met groter oorgawe die DK-visie uit te leef.

Die Dameskring ontvang erkenning en samewerking van baie ander kultuur-organisasies en bedryf saam met ander rolspelers projekte soos die Wêreldbiddag vir Vroue asook die Nasionale Vrouedag. Alhoewel gesamentlike Nasionale Projekte jaarliks geïdentifiseer word, word takke aangemoedig om binne hul gemeenskappe unieke behoeftes aan te spreek. Elke Dameskringtak funksioneer binne riglyne soos bepaal deur ‘n Grondwet en Reglement, maar het ook die vryheid om eie inisiatief aan die dag te lê. Elke Tak het haar eie identiteit en maak ‘n verskil op eie grondgebied. Elke lid van die organisasie ontvang kwartaaliks ‘n eksemplaar van ons Granaat tydskrif waarin Artikels, Gespreksdokumente en Pitkos gepubliseer word om lede te bemoedig en te bemagtig.

Webiste: www.dameskring.co.za