Die ATR in die media …

1. Netwerk24 – https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/us se net engels in
koshuise nie beleid 20210305
2. Rapport – https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/slegs engels hoor keelvol
matie vroue 20210306
3. Netwerk24 – https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/dit gaan nou oor
ve ronagsaming van grondwet 20210307
4. Maroela Media- https://maroelamedia.co.za/nuus/sa nuus/us koshuisstudente
gemaan oor afrikaans/
55
5. IOL — https://www.iol.co.za/news/southhttps://www.iol.co.za/news/south–africa/westernafrica/western–cape/dacape/da–toto–filefile–cascasee–withwith–hrchrc–overover–somesome–stellenboschstellenbosch–studentsstudents–beingbeing–denieddenied–rightright–toto–speakspeak–afrikaansafrikaans–55449bb755449bb7–18f018f0–4dfd4dfd–97169716–a6e28a7acb14a6e28a7acb14
6. The South African — https://www.thesouthafrican.com/news/ishttps://www.thesouthafrican.com/news/is–afrikaansafrikaans–bannedbanned–stellenboschstellenbosch–university/university/
7. Netwerk 24 – https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/matieshttps://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/maties–sese–woedewoede–enen–frustrasiefrustrasie–oooror–taalonregtaalonreg–2021030820210308
Frederik van Dyk
8. Netwerk24 – https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/ishttps://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/is–matiesmaties–nounou–gege–milnermilner–2021030820210308
9. LitNet – https://www.litnet.co.za/persverklaring-alle-nuwe-kursusse-aan-die-us-word-binnekort-dalk-net-in-engels-aangebied/
10. Voertaal – https://voertaal.nu/gees-van-die-us-se-taalbeleid-verkeerd-geinterpreteer/
11. LitNet – https://www.litnet.co.za/persvrystelling-verbod-van-afrikaans-by-stellenbosch-koshuise/
12. Voertaal – https://voertaal.nu/nuwe-taalstorm-oor-afrikaans-by-universiteit-stellenbosch/
13. LitNet – https://www.litnet.co.za/stellenbosch-se-taalbeleid-lankal-onsmaaklik-en-toksies/
14. LitNet – https://www.litnet.co.za/us-taaldebat-2021-skande-op-maties-rooi-ligte-in-die-us-se-taalbeleid/ 15. Paarl Post – https://www.netwerk24.com/ZA/Paarlhttps://www.netwerk24.com/ZA/Paarl–Post/Nuus/afrikaansPost/Nuus/afrikaans–taaltaal–vanvan–onsons–harthart–2021031020210310–22 16. Standard – https://www.netwerk24.com/ZA/Worcesterhttps://www.netwerk24.com/ZA/Worcester–Standard/Nuus/afriStandard/Nuus/afrikaanskaans–kankan–baiebaie–deuredeure–openopen–2021031020210310–22 17. kykNET Verslag – https://www.youtube.com/watch?v=6DgEdE4GH9s (Frederik van Dyk)
18. Netwerk24 – https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/ushttps://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/us–koshuisekoshuise–afrikaansafrikaans–moetmoet–brugbrug–boubou–ooroor–grensegrense–2021031120210311
19. Rapport – https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/noghttps://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/nog–klagtesklagtes–ooroor–afrikaansafrikaans–byby–matiesmaties–202103120210314
20. Studenteplein – https://studenteplein.co.za/studentepleinhttps://studenteplein.co.za/studenteplein–eiseis–werklikewerklike–optredeoptrede–deurdeur–usus–enen–funksionarissefunksionarisse–ooroor–afdwingafdwing–vanvan–engels/engels/
14 Mrt
21. Studenteplein (Engels) – https://studenteplein.co.za/studentepleinhttps://studenteplein.co.za/studenteplein–demandsdemands–realreal–actionaction–byby–susu–andand–officialsofficials–onon–thethe–enforcementenforcement–ofof–english/english/ 15 Mrt
22. Netwerk24 — https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/ushttps://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/us–sswakwak–beleidbeleid–sese–bytbyt–2021031720210317
23. Voertaal – https://www.vryeweekblad.com/meningshttps://www.vryeweekblad.com/menings–enen–debat/2021debat/2021–0303–1717–usus–onskynlikonskynlik–onredbaaronredbaar–opop–britsebritse–trajek/trajek/
24. Paarl Post – https://www.netwerk24.com/ZA/Paarlhttps://www.netwerk24.com/ZA/Paarl–Post/Stemme/diePost/Stemme/die–debakeldebakel–ooroor–afrikaansafrikaans–duurduur–voortvoort–2021031720210317–22
25. Eikestad Nuus – https://www.netwerk24.com/Zhttps://www.netwerk24.com/ZA/Eikestadnuus/Nuus/afrikaansA/Eikestadnuus/Nuus/afrikaans–strydstryd–duurduur–voortvoort–2021031720210317–22
26. Netwerk24 –https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/waarheenhttps://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/waarheen–nounou–metmet–usus–enen–afrikaansafrikaans–2021031920210319
27. RSG – 19 Maart 2021, https://www.rsg.co.za/rsg/nuusbulletins/2021-03-19t1500/
56
28. Netwerk24 — https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/usus–sese–nuwenuwe–taalbeleidtaalbeleid–verlaagverlaag–afrikaanseafrikaanse–aanbodaanbod–verderverder–2021032020210320
29. Netwerk24 – https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/ushttps://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/us–taalbeleidtaalbeleid–afrafr–enen–engeng–voorgraadsvoorgraads–xhosaxhosa–inisiatieweinisiatiewe–2021032020210320
30. Rapport – https://www.netwerk24https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/bruin.com/Nuus/Onderwys/bruin–taalaktivistetaalaktiviste–dreigdreig–usus–ooroor–afrikaansafrikaans–2021032120210321
31. Netwerk24 – https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/petisiehttps://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/petisie–beginbegin–ooroor–usus–sese–hersiendehersiende–taalbeleidtaalbeleid–2021032220210322
32. Die Burger (Stemme) – https://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/kroonjuweelhttps://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/kroonjuweel–virvir–diedie–swyneswyne–gegooigegooi–2021032220210322
33. Die Burger, Die Beeld – https://www.netwerk24.com/Stemme/Kommentaar/diehttps://www.netwerk24.com/Stemme/Kommentaar/die–burgerburger–enen–beeldbeeld–sese–stuitstuit–nounou–diedie–glybaanglybaan–nana–engelsengels–aanaan–usus–2021032320210323–33
34. Netwerk24 (Profiel, Danie van Wyk) – https://www.netwerk24.com/Stemme/Profiele/matieshttps://www.netwerk24.com/Stemme/Profiele/maties–afrikanerbulafrikanerbul–isis–inin–nn–gevaarlikegevaarlike–buibui–2021032520210325
35. News24 – (Willa Boesak) https://www.news24.com/news24/southafrica/news/anglicisationhttps://www.news24.com/news24/southafrica/news/anglicisation–ofof–stellenboschstellenbosch–universityuniversity–discriminatesdiscriminates–againstagainst–afrikaansafrikaans–speakersspeakers–activistactivist–2021032520210325 36. Kuier – https://www.netwerk24.com/kuier/rubriekhttps://www.netwerk24.com/kuier/rubriek–watwat–diedie–harthart–vanvan–volvol–isis–2021032620210326–40?IsAutoPublishArticle=true40?IsAutoPublishArticle=true
37. Afrikaans.com – https:/https://afrikaans.com/2021/03/26/afrikaans/afrikaans.com/2021/03/26/afrikaans–uitskuifuitskuif–watwou/watwou/
38. Rapport – https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/dosentehttps://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/dosente–sese–usus–minagminag–afrikaansafrikaans–2021032720210327
39. Die Burger – https://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/dishttps://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/dis–diedie–gidsgids–virvir–matiesmaties–sese–taalbeleidtaalbeleid–2021032920210329
Quintus van der Merwe
40. Die Burger – https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/vfhttps://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/vf–plusplus–wilwil–matiematie–watwat–afrikaansafrikaans–gloglo–verbanverban–fakfak–sangbundelsangbundel–geegee–2021033020210330
41. Netwerk24 – https://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/diehttps://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/die–rektorrektor–kankan–maarmaar–uituit–sysy–skuilplekskuilplek–komkom–2021033020210330–22
– Prof Johannes Froneman
42. Die Matie – https://diematie.com/2021/03/afrikaanshttps://diematie.com/2021/03/afrikaans–gloglo–verbiedverbied–inin–diedie–koshuise/koshuise/
43. Rapport (Stemme) – https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/afrikaanshttps://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/afrikaans–slagofferslagoffer–vanvan–kortsigtigheidkortsigtigheid–2021040220210402
44. Netwerk24 – https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/dede–villiersvilliers–naiefnaief–ofof–moedswilligmoedswillig–ooroor–afrikaansafrikaans–byby–usus–vfvf–plusplus–2021040220210402
45. Netwerk24 – https://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/ushttps://www.netwerk24.com/Stemme/Menings/us–kortkort–nn–hergeboortehergeboorte–2021040620210406–22
46. Netwerk24 – https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/matieshttps://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/maties–fokusfokus–opop–ernstigerernstiger–kwessieskwessies–asas–taaltaal–srsr–voorsittervoorsitter–2021040720210407
47. Netwerk24 – https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/sahttps://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/sa–akademieakademie–ookook–bekommerdbekommerd–ooroor–taaltaal–opop–usus–2021040720210407
48. Netwerk24 – https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/optoghttps://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/optog–teenteen–usus–sese–hehersienersiene–taalbeleidtaalbeleid–vrydagvrydag–gehougehou–2021040820210408
49. Netwerk24 – https://www.nhttps://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/kyketwerk24.com/Nuus/Onderwys/kyk–erkenerken–afrikaansafrikaans–asas–inheemseinheemse–taaltaal–eiseis–betogersbetogers–202104020210409
50. Rapport (Stemme) – https://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/ushttps://www.netwerk24.com/Stemme/Aktueel/us–sese–uitnemendheiduitnemendheid–isis–allerminsallermins–diedie–wereldwereld–snsn–2021040920210409
57
51. Netwerk24 – https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/matieshttps://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/maties–strydstryd–ooroor–taaltaal–alal–warmerwarmer–2021041020210410
52. Netwerk24 – https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/1https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/1–000e000e–kommentarekommentare–opop–usus–sese–taalbeleidtaalbeleid–danksydanksy–veldtogveldtog–dada–2021041320210413
53. Potchefstroom Herald – https://potchefstroomherald.co.za/85975/die-afrikaanse-taaldebat-by-us-alles-wat-jy-moet-weet/
54. Maroela Media – https://maroelamedia.co.za/debat/meningsvormers/afrikaans-slegs-n-soort-versiersuiker-op-stellenbosch/
55. Voertaal – https://voertaal.nu/geen-taboe-op-afrikaans-by-us-se-rektor/
56. Eikestad Nuus – https://www.netwerk24.com/ZA/Eikestadnuus/Nuus/afrikaanshttps://www.netwerk24.com/ZA/Eikestadnuus/Nuus/afrikaans–nienie–verbiedverbied–nienie–2021051220210512–22
57. Rapport – https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/wiehttps://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/wie–skuilskuil–agteragter–diedie–dakdak–netwerknetwerk–vravra–nuwenuwe–usus–komiteekomitee–2021051520210515
58. Netwerk24 – https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/onshttps://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/ons–wordword–gngn–gefinansiergefinansier–sese–dakdak–netwerknetwerk–2021051820210518
59. Netwerk24 – htthttps://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/usps://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/us–opmerkingopmerking–wordword–weerweer–twispunttwispunt–2021051920210519
60. Netwerk24 – https://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/matieshttps://www.netwerk24.com/Stemme/MyStem/maties–laatlaat–oudstudenteoudstudente–inin–steeksteek–2021051920210519
Christo Viljoen
61. LitNet – https://www.litnet.co.za/diehttps://www.litnet.co.za/die–usus–hethet–probleembeleidprobleembeleid–eerdereerder–asas–nn–kommunikasieprobleem/kommunikasieprobleem/
62. Netwerk24 – https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/breytenbachhttps://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/breytenbach–kapkap–usus–ooroor–kultuurmoordkultuurmoord–2021052020210520
63. Netwerk24 – https://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/breytenbachhttps://www.netwerk24.com/Nuus/Onderwys/breytenbach–kapkap–usus–ooroor–kultuurmoordkultuurmoord–2021052020210520