Die Taalkonferensies

Die Taalraad hou jaarliks ‘n Taalkonferensie, gewoonlik in Afrikaans oor Afrikaans.

2018: Die Mother tongue Action Forum

2018 se taalkonferensie vind in November in Pretoria plaas en word deur die ATR in vennootskap met organisasies soos XhosAfrika, PRAESA en ander aangebied. Die doel van die konferensie is om ‘n meertalige moedertaalprojek te loods. Meer hieroor sal binnekort bekendgestel word.

2017: Afrikaans as Geloofstaal

Die konferensie het na die Algemene Jaarvergadering van 2017 in Pretoria plaasgevind. Dit was waarlik interdenominasioneel met die deelname van verteenwoordigers van die NGK, GKerk, VGK, Afrikaanse Pastorale Streek van die Katolieke Kerk asook Moeslim verteenwoordigers. Die deelnemende geloofsinstansies het Afrikaans beskryf as die medium waardeur hulle hulle gemeentes die beste bereik en het kommer uitgespreek oor die moeilike posisie waarin leraars dikwels geplaas word wanneer gemeentes verengels. Daar is besluit dat die ATR moet voortgaan met die inisiatief vir Afrikaans as Geloofstaal, en dat ‘n begin gemaak kan word met Radio 786 in die Kaap.

Die ATR beskou geloofsinstansies as ‘n belangrike kanaal van kommunikasie met jong ouers wat wil besluit of hulle Afrikaans as huis- en onderrigstaal gaan gebruik. Die Geloofstaalinisiatief is nog steeds aan die gang en skakel met die ATR en SAOOT se Moedertaalprojek.

2016: Moedertaalonderrig: Gee ons kinders hoop!

Die 2016 Taalkonferensie wat op 19 November in Eersterust, Pretoria plaasgevind het, het op moedertaalonderrig in Afrikaans en die ander inheemse tale gefokus. Die deelnemers het ingesluit akademici, nie-regeringsorganisasies, gemeenskapsorganisasies, befondsers en ‘n verteenwoordiger van die “Langnaamkommissie” (Kommissie vir die Bevordering en Beskerming van Kulturele, Religieuse en Taalregte). Sprekers vanuit Suid-Afrika, Ghana en Vlaandere het optree en daar is van ‘n tolkdiens gebruik gemaak. Twee streeksbyeenkomste – konsultasiegesprekke met gemeenskappe – is in die aanloop tot die moedertaalberaad gehou, een in Eersterust, Pretoria, en ‘n ander in Kaapstad. Die streeksbyeenkomste het daarop gemik om gemeenskappe se perspektief op moedertaalonderrig te kry en om gemeenskapsdeelname aan die moedertaalberaad te bewerkstellig.

Die deelnemers het ‘n groot mate van konsensus oor die belangrikheid van moedertaalonderrig en die verwaarloosing daarvan binne die huidige bestel gehad. Heelwat vordering is gemaak in die rigting van ‘n gesamentlike moedertaalinisiatief hoewel dit ook duidelik is dat nog baie water in die see sal moet loop om die nodige vertroue te ontwikkel.