SAOU

SA Onderwysersunie

Die SAOU is ‘n professionele onderwysersunie wat verbind is tot die hoogste Christelike waardes en norme in dienslewering aan sy lede, die beroep en die leerders/studente vir wie se ontwikkeling jy verantwoordelik is.

Die SAOU is ‘n sterk beroepsliggaam met die ledetal en die mag om vergoeding en diensvoorwaardes met die werkgewer te beding, en om namens jou op te tree in die geval van griewe of dispute.

Die SAOU handhaaf goeie verhoudings met die werkgewer en ander onderwysersunies. Hulle voorsien ook waardevolle finansiële en ander dienste aan sy lede en skakel deurlopend met lede oor sake wat vir hulle belangrik is.

Webiste: http://www.saou.co.za/