USAN 2018: Kongres vir Jong Navorsers

Die Departement Afrikaans en Nederlands, Universiteit Stellenbosch, bied vanaf 17–19 Januarie 2018 weer ’n tweejaarlikse kongres vir nagraadse studente en jong navorsers aan. Die doel van die kongres is om ’n basis vir jong navorsers te skep om navorsing wat op hulle nagraadse studie gebaseer is met akademiese ewekniee te deel.

 

Ons nooi graag alle nagraadse studente (M-, PhD- en afgestudeerde Honneursstudente) en jong navorsers (wat die afgelope vyf jaar gegradueer het) om voorstelle vir een van die volgende voor te le :

Ÿ Referaat (20 minute aanbiedingstyd) Ÿ Plakkaatvoorlegging wat die studie uitbeeld

Daar is geen beperking op temas nie. Die enigste vereiste is dat die referaat/plakkaat in Afrikaans of Engels aangebied word en by een van die volgende studierigtings aansluit:

 Letterkunde

 Taalkunde

 Toegepaste Taalkunde (Vertaling, Tolking, Redigering, Leksikografie, Taalverwerwing, Dokumentanalise en -ontwerp)

 

Voorstelle van 200-300 woorde moet teen 28 Julie 2017 per e-pos na usan@sun.ac.za gestuur word. Gebruik “USAN + Naam en van + Voorstel” in die onderwerpsree l as verwysing, en heg die voorstel in MS Word-formaat by die e-pos aan. Lys asseblief die volgende bo-aan die voorstel self (d.w.s. in die MS Word-dokument) sowel as in die e-pos:

Ÿ Naam en van Ÿ Instansie

Ÿ Akademiese vlak (bv. MA, PhD) Ÿ Tipe aanbieding: Referaat of plakkaat

Ÿ Aanbiedingstaal (Afr. of Eng.) Ÿ Tema (bv. Letterkunde, Vertaling)

Ons sien baie uit na USAN 2018 en om jong navorsers op Stellenbosch te ontvang.

 

 

Navrae kan gerig word aan Dane Claassen of Susann Marais(usan@sun.ac.za).