Doelstellings van die ATR

 

Visie: 

 

Saam die toekoms in met Afrikaans

 

Missie: 

 

Die bevordering van Afrikaans en die belange van sy sprekers binne ‘n meertalige verband.

 

Strategie: 

 

Die ATR bevorder Afrikaans hoofsaaklik binne die volgende vier domeine:

 

 • Afrikaans as familietaal en onderrigtaal op skoolvlak;
 • Afrikaans as taal van die tersiêre onderwys;
 • Afrikaans op beleidsvlak;
 • Versoening en alliansiebou.

 

Beleid:

 

 • Benadering tot die bevordering van Afrikaans: Die ATR volg oor ‘n opbouende en pragmatiese benadering om Afrikaans en die belange van sy sprekers te bevorder. Afrikaans word binne ‘n meertalige bestel gevorder, met verwysing na die Grondwet, en internasionale gewoontereg en ooreenkomste, en internasionale beste praktyk.

 

 • Meertaligheid: Die ATR beskou ware meertaligheid as ‘n voorvereiste vir die handhawing van Afrikaans en al die ander inheemse tale van die land. Meertaligheid behels die buigsame gebruik van verskillende tale in verskillende domeine op nasionale, provinsiale en plaaslike vlak, en die vermeiding van die hegemonie van ‘n enkele taal soos Engels. Ware meertaligheid is ook ‘n voorvereiste vir ‘n ware demokrasie in die land.

 

 • Die herkoms en eienaarskap van Afrikaans: Die ATR gee erkenning aan die uiteenlopende herkoms en vorms van Afrikaans. Die taal behoort aan al sy sprekers, ‘n diverse groep wat mense vanuit alle gemeenskappe en rasse insluit.

 

 • Die inklusiewe bevordering van Afrikaans: Die ATR bevorder Afrikaans in sy volle diversiteit en gee erkenning aan algemene Afrikaans en al die variëteite van die taal. ‘n Nie-hierargiese en toevoegende benadering is die beste manier om algemene Afrikaans en die variëteite te bevorder.

 

 • Afrikaans op familievlak: Die oorlewing en groei van Afrikaans hang daarvan af of ouers die taal binne familieverband aan hulle kinders oordra. Afrikaans as familietaal is ‘n voorvereiste vir Afrikaans as onderrigtaal en vir kinders om die voordele van moedertaalonderrig te beleef.

 

 • Afrikaans op skoolvlak:  Skoolverlaters se Afrikaanse skryf-, lees- en praatvaardighede moet goed genoeg wees om ten volle aan die Afrikaanse taal- en kultuurgemeenskap deel te neem, asook om die taal vir intellektuele en literêre doeleindes te gebruik. Enkelmedium Afrikaanse moedertaalonderrig is die beste manier om hierdie uitkomste te bereik.

 

 • Afrikaans op universiteitsvlak: Enkeltalige of meertalige Afrikaansmedium onderrig is ‘n voorvereiste vir die handhawing van Afrikaans as ‘n akademiese, intellektuele, en wetenskapstaal, iets wat ook vir die ander inheemse tale van die land geld.

 

 • Versoening en alliansiebou: Afrikaans kan nie effektief bevorder word sonder samehorigheid en samewerking tussen sy sprekers nie – ook nie sonder die ondersteuning van die sprekers van die land se ander inheemse tale nie. Die ATR bevorder dus versoening en samewerking tussen die sprekers van Afrikaans onderlings, asook met die sprekers van die ander inheemse tale.

 

 • Afrikaans op beleidsvlak: Die ATR tree op as die spreekbuis vir die belange van Afrikaanssprekendes in skakeling met die owerhede en poog om die regering en staat se taabeleide en taalpraktyke ten gunste van meertaligheid en Afrikaans te beïnvloed.

 

Kernwaardes:

 

 • Eenheid in diversiteit: Die Afrikaanse gemeenskap deur die Taalraad tot ʼn eenheid saamgesnoer.

 

 • Integriteit: In ons interne en eksterne verhoudinge behandel ons alle mense met respek, opregtheid en eerlikheid.

 

 • Inklusiwiteit: Die Taalraad is ʼn inklusiewe organisasie wat alle mense saamsnoer rondom Afrikaans.

 

 • Toegewydheid: Die Taalraad is ingebind tot die bemagtiging van die Afrikaanse taalgemeenskap en die bevordering en beskerming van Afrikaans.

 

 • Uitnemendheid: Die Taalraad handhaaf die hoogste standaarde met betrekking tot die bemagtiging van die Afrikaanse taalgemeenskap en die bevordering en beskerming van Afrikaans.